Il fait 37,5 cm et je l'ai eu à un très bon prix sur ebay

1