237776055296621098_LIPC67EH_f

1931, Hue, Vietnam --- A princess of Hue is fanned by her maids - Bà Chúa Nhất, hoàng trưởng nữ của vua Dục Đức, chị cả của vua Thành Thái Trong hình này công chúa Mỹ Lương tức bà Chúa Nhất đã 59 tuổi (bà sinh năm 1872, vua Thành Thái em bà sinh 1879). Image by © W. Robert Moore/National Geographic Society/Corbis