2857

A ge-type jar. Qianlong Period, Qing DynastyPhoto China Guardian Auction Co., Ltd

H 9.7 cm. Estimate: RMB 2,000-3,000. Price Realized: RMB 2,300

China Guardian Auction Co., Ltd. 30th China Guardian Quarterly Auction. 603 Henderson Center, 18 Jianguomennei St., Beijing 100005, China http://english.cguardian.com/