2349_6

A bronze dagger holder, North Vietnam, Nghê An province, Dong Son culture, 500 BC. Photo Nagel

H. 7 cm. Estimate 800 €

Property of a Berlin private collection

Compare: Bô Van hóa thông Tin, 'Cô vât Viêt Nam', Hanoi, 2003, ill. 70. Hôi cô vât Hài Phòng. 'Cô vât Hâi Phông, 2009, ill. 21. 

Nagel. "Asian Art". 2012/10/31 http://www.auction.de/