165929567492537887_j8I9CjZ5_c

Grossular var. Hessonite | photo by Yaiba Sakaguchi