Zhao Xu

Zhao Xu. Lotus Pods. China, 2014. Ink on paper. 98 x 40 inches (248.9 x 101.6 cm). The Chinese Porcelain Company at Asia Week New York 2015 

Zhao Xu

Zhao Xu. Pine Tree. China, 2014. Ink on paperThe Chinese Porcelain Company at Asia Week New York 2015 

A White-glazed Meiping

A White-glazed Meiping. Tang Dynasty (618-907)The Chinese Porcelain Company at Asia Week New York 2015

The Chinese Porcelain Company - cplumhoff@chineseporcelainco.com – steo@chineseporcelainco.com – www.chineseporcelainco.com