1

Memento mori, Western Switzerland, 1520, ivory, ebony, 12,5 x 42 cm, Inv. B 160 © Rheinisches Bildarchiv