1

Lot 832. Wang Hui (1632-1717), Spring garden, ink and color on silk, mounted for framing, 77.5 by 33.8 cm. 30 1/2  by 13 1/4  in. Estimate 150,000 — 200,000 USD. Photo: Sotheby's.

signed Wang Hui, dated guisi (1713) of the Kangxi reign, summer, with five seals of the artist, xi shuang, wang hui zhi yin, shi gu, geng yan, qing hui lao ren shi nian ba shi you er, and one collector's seal, yong an shen shi cang shu hua yin

Provenance: Christie's Hong Kong, Fine Classical Chinese Paintings and Calligraphy, November 28, 2005, lot 1163

Sotheby's. Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy, New York, 16 Mar 2017, 10:00 AM