30 septembre 2009

VietNam, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát 阮福闊 (1714-1765), Thiên Nguyên Thông Bao 天元通寶

VietNam, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát 阮福闊 (1714-1765), Thiên Nguyên Thông Bao 天元通寶 Rev. Sun moon Star 10 Zinc - 150 USD @  lindascoin

29 septembre 2009

VietNam, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát 阮福闊 (1714-1765), Loi Dung Thông Bao 利用通寶

VietNam, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát 阮福闊 (1714-1765), Loi Dung Thông Bao 利用通寶 Reverse: Crescent -  Zinc - 80 USD @  lindascoin
29 septembre 2009

VietNam, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát 阮福闊 (1714-1765), Gia Huu Binh Bao 嘉佑嘉寶

VietNam, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát 阮福闊 (1714-1765), Gia Huu Binh Bao 嘉佑嘉寶 Reverse: Crescent -  Zinc - 95 USD @  lindascoin VietNam, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát 阮福闊 (1714-1765), Gia Huu Binh Bao 嘉佑嘉寶 Zinc - 85 USD @  lindascoin