China Machado wearing Balenciaga, 1959

China Machado wearing Balenciaga, 1959