_C4052PnTinshoInkChckn1055

1_Frontispiece__det_of_mss_1040a_

VietNam, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát 阮福闊 (1714-1765), Loi Dung Thông Bao 利用通寶

Reverse: Crescent -  Zinc - 80 USDlindascoin