Sancai Pottery Lion, Gongxian Ware, Tang Dynasty (618-907)

Sancai Pottery Lion, Gongxian Ware, Tang Dynasty (618-907)

Sancai Pottery Lion, Gongxian Ware, Tang Dynasty (618-907). Collection of Huaibei Museum, China.