2923

 A blue and white brushpot.  Yongzheng Period, Qing DynastyPhoto China Guardian Auction Co., Ltd

H 13.7 cm. Estimate: RMB 20,000-30,000. Unsold

China Guardian Auction Co., Ltd30th China Guardian Quarterly Auction. 603 Henderson Center, 18 Jianguomennei St., Beijing 100005, China http://english.cguardian.com