1_Frontispiece__det_of_mss_1040a_

VietNam, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát 阮福闊 (1714-1765), Thiên Nguyên Thông Bao 天元通寶

Rev. Sun moon Star 10 Zinc - 150 USD lindascoin